Sperrstelle Les Brenetets NE

Die Sperrstelle Les Brenetets liegt in der Gemeinde La Chaux-de-Fonds.

Bekannte Objekte

  • A854 Infanteriebunker Les Brenetets Sud-Ouest – 553’470/220’180
  • A855 Infanteriebunker Les Brenetets Sud-Est – 553’520/220’320
  • A856 Infanteriebunker Les Brenetets Nord-Ouest – 553’490/220’500
  • A857 Infanteriebunker Les Brenetets Nord-Est – 553’555/220’540
  • TXXXX GPH