Festung Oberland

Wehrhafte Schweiz - Bunker und Festungen

Sidebar
Menu

Le Pissot


-

Bekannte Objekte
  • A1677 Infanteriewerk Les Teisejeurs («Marie 1»/«Muguet 7») - 575’290/143’730
  • A1678 Infanteriewerk Pissot inférieur («Marie-Anne») - 575’450/144’010
  • A1679 Infanteriewerk Pissot supérieur («Marie-Yvette») - 575’690/143’350)